finance

scb final in

C
C
話大概45分鐘 見department head
請問咁長時間 會唔會計埋核對證書貼表格等等?
定係45分鐘final in 係正常?
因為第一次有final in 唔係好清楚點準備 唔該晒🙏🏻🙏🏻🙏🏻
編輯於2021年05月10日

你點知的
你點知的
核對嗰啲有offer會做background check, in幾耐係間公司想幾耐就幾耐嘅,但係45mins就正常偏長,但起碼有多啲問題可以showcase同補救(如果有一至兩題答得唔好)
編輯於2021年05月07日
Enter the new Space 🚀
Start your journey now!