interview

求救!!!畢業一年如何從餐飲行業轉回文職?如何執好CV?

Recent graduate
Recent graduate
我係2019樹仁畢業,做左一年餐飲業。GPA得2.7,無咩其他工作經驗。依家想轉返文職可以點做?上年面試文職因為唔識講野,加上CV唔好睇無人請。情急之下加入做餐飲業一年,依家好想跳返出尼。我可以點做?有無大佬可以俾啲意見?最近有留意一啲mmb嘅公司,但係以我嘅成績、能力同工作經驗根本無咩可能,真係好徬徨。
編輯於2020年09月14日

Recent graduate
Recent graduate
打錯字添,係MBB consultating. 我自己英文能力同數理能力都唔強,有咩辦法可以改善呢?求大家俾啲意見!🙏🙏🙏
編輯於2020年09月11日

small potato
small potato
做人最緊要有自知之明,否則嘥時間嘥心機
編輯於2020年09月28日
Enter the new Space 🚀
Start your journey now!