finance

讀Finance Master ~

Smallpopo
Smallpopo
本科不是主修Finance, 而加係銀行做緊野,有心進修加強自己實力, 打算報讀Finance Master,但自己計數方面唔算好強..想問下本身唔係讀Finance 會唔會好困難,定係我去考CFA有用啲?
編輯於2022年06月20日

Colin@OnMyGrad
Colin@OnMyGrad
Verified-icon高手高手高高手

如果本身係銀行做緊,其實已經冇咩問題,之前睇過啲MS Finance嘅網,其實都有唔少呢啲例子。不過冇錯嘅,qualification永遠冇人會嫌少,就算唔係一時三刻考到,講得出你做緊呢樣嘢,其實對個application都有幫助。

編輯於2022年06月17日
Enter the new Space 🚀
Start your journey now!