interview

Yr 2 GPA 唔好係咪同暑假intern無緣😭

Bobo
Bobo
自己仲好想暑假翻intern,仲有無方法?
編輯於2021年01月20日

Colin@OnMyGrad
Colin@OnMyGrad
Verified-icon高手高手高高手
如果唔係寫明有gpa requirement,主動報名先係不二法門😂😂就連Swire internship今年都welcome同學拍片贏直入final round機會,gpa嘅重要性似乎比起以往又冇咁高。不過之後都要追返,難保有啲公司都會重視gpa,唔好因為咁局限咗自己將來嘅選擇。
編輯於2021年01月17日
Enter the new Space 🚀
Start your journey now!